ស្ទង់មតិ

សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព​ និងអភិវឌ្ឍន៌បានរៀបចំកម្មវិធីសភាយុវជនត្រាប់ចំនួន៨លើករួចមកហើយ ។ កម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ - ផ្តល់ការអប់រំដ ...

បើយោងតាមរបាយការណ៍ គ.ជ.បគឺតួលេខដែលយុវជនបានចុះឈ្មោះគឺ (៣៣.៣២%) នាក់ ស្រីចំនួន (៥២.២២%)នាក់ នៃ​ចំនួនយុវជនសរុបនៃអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបនៅឆ្នាំ២០១៦ (អាយុពី១ ...

ID Cards and Voter Registration

19 ឧសភា 2016

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ជិត​បាន​មក​ដល់​ហើយ​។ ដើម្បី​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ លោក​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ឯក​សារ​សម្គាល់ ...

តាម​រយៈ​របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​ សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​ឯក​ភាព និង​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ បាន​បង្ហាញ​ថា​យុវជន​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ជួប​បញ្ ...

ជាទូ​ទៅ​មាន​សិស្សា​នុសិស្ស និង​អាណា​ព្យាបាល​សិស្ស​បាន​ត្អូញ​ត្អែរ​ពី​​គុណ​ភាព​នៃ​ការ​អប់​រំ​នៅ​តាម​សាលា​រៀន​រដ្ឋ​។ មាន​កត្តា​ និង​មូល​ហេតុ​ជា​ច្រើន​ដែល​ធ្វើ ...