បោះឆ្នោត បណ្ណសារ: កុម្ភៈ 2016

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ.ជ.ប និងគណបក្សនយោបាយគួរអនុញ្ញាតិ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​មាន​ការ​បញ្ចេញមតិនានា ទាំងគំនិតស្រប និង​គំនិត​ប្រឆាំង​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​​​ផ្សព្វផ្ស ...