ស្ទង់មតិ បណ្ណសារ: មីនា 2016

តាម​រយៈ​របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​ សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​ឯក​ភាព និង​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ បាន​បង្ហាញ​ថា​យុវជន​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ជួប​បញ្ ...