បោះឆ្នោត បណ្ណសារ: មេសា 2016

បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ពិភាក្សា​ក្រុម​តូច នៃ​បណ្តាញ​យុវជន​របស់​អង្គ​ការ​សមាជិក​របស់​ YCUD យើង​បាន​ដឹង​ថា​យុវជន​ចង់​ឱ្យ​មាន​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​អំពី​សារសំខាន់ និង​ ...

​ Legal Concerns for Alcohol Use

25 មេសា 2016

បញ្ហា​ដែល​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ភាគ​ច្រើន​គឺ​មក​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ ម្យ៉ាង​ទៀត​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ ក៏​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​អំពើ​ហ ...