ស្ទង់មតិ បណ្ណសារ: ឧសភា 2016

ID Cards and Voter Registration

19 ឧសភា 2016

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ជិត​បាន​មក​ដល់​ហើយ​។ ដើម្បី​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ លោក​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ឯក​សារ​សម្គាល់ ...