បោះឆ្នោត បណ្ណសារ: កក្កដា 2016

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​នឹង​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត ដើម្បីត្រៀមខ្លូនទៅបោះឆ្នោតនៅ​ថ្ងៃ​ទី០៤ ​ខែមិថ ...

យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព និងអភិវឌ្ឍ​កាលពីឆ្នាំ២០១៥ បានរកឃើញថា កង្វល់ដ៌ធំរបស់យុវជន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺ យុវជននិងការងារ យុវជននិងសន្ ...