ស្ទង់មតិ បណ្ណសារ: កុម្ភៈ 2017

សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព​ និងអភិវឌ្ឍន៌បានរៀបចំកម្មវិធីសភាយុវជនត្រាប់ចំនួន៨លើករួចមកហើយ ។ កម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ - ផ្តល់ការអប់រំដ ...

បើយោងតាមរបាយការណ៍ គ.ជ.បគឺតួលេខដែលយុវជនបានចុះឈ្មោះគឺ (៣៣.៣២%) នាក់ ស្រីចំនួន (៥២.២២%)នាក់ នៃ​ចំនួនយុវជនសរុបនៃអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបនៅឆ្នាំ២០១៦ (អាយុពី១ ...