“តើការប្រើប្រាស់ហ្វេសបុករបស់យុវជន ពិតជាចូលរួមចំណែកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានបានលឿននិងមានគុណភាពមែនឬយ៉ាងណា?”

08 មិថុនា 2018

ក្នុងការជជែកដេញដោលក្រោមប្រធានបទ “តើការប្រើប្រាស់ហ្វេសបុករបស់យុវជន ពិតជាចូលរួមចំណែកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានបានលឿននិងមានគុណភាពមែនឬយ៉ាងណា?”
ការជជែកពិភាក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចេះប្រើប្រាស់ហ្វេសបុកឲ្យមានប្រសិទិ្ធភាពនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នូវតាមបណ្តាសង្គមហ្វេសបុក។
នៅក្នុងការជជែកដេញដោលនេះមានក្រុមយុវជនចំនួនពីរក្រុមដែលជាក្រុមស្រប និងក្រុមបដិសេធបានលើកឡើងនូវអំនះអំនាង និងគំនិតយោបល់ ដើម្បីវែកញែកឲ្យបានច្បាស់ពីប្រធានបទខាងលើតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្រធានបទខាងលើ? សូមចូលរួមធ្វើការជជែកដេញដោលជាមួយក្រុមស្រប បើសិនបើអ្នកគាំទ្រ និងមិនគាំទ្រសូមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបដិសេធ។ សូមអរគុណ!!

  • ម៉ោង​ពិភាក្សានៅ​សល់៖
0
ការជជែកតវ៉ា

 

យោបល់
ចូលបញ្ចេញយោបល់