យុវជន​ និង​គុណ​ភាព​សិក្សា​

29 កុម្ភៈ 2016

6a0115723dfc13970b01b8d13fdd84970c

ជាទូ​ទៅ​មាន​សិស្សា​នុសិស្ស និង​អាណា​ព្យាបាល​សិស្ស​បាន​ត្អូញ​ត្អែរ​ពី​​គុណ​ភាព​នៃ​ការ​អប់​រំ​នៅ​តាម​សាលា​រៀន​រដ្ឋ​។ មាន​កត្តា​ និង​មូល​ហេតុ​ជា​ច្រើន​ដែល​ធ្វើ​អោយ​មាន​ភាព​ចម្រូង​ចម្រាស់ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អប់រំរបស់​រដ្ឋ​។ ដូច្នេះ​ហើយ​ ការ​ស្ទង់​មតិ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ នឹង​ស្វែង​រក​ចម្លើយ​មួយ​ចំនួន​ទាក់​ទិន​នឹង​មូល​ហេតុ​ដែល​បណ្តាល​អោយ​សិស្សា​នុសិស្ស​ និង​អាណា​ព្យាបាល​សិស្ស​ត្អូញ​ត្អែរ​​នឹង​គុណ​ភាព​អប់​រំ​របស់​សាលា​រដ្ឋ​។

តើ​អ្នក​ចង់​រៀននៅ​សាលា​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​?តើអ្នក​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​អ្វី​ដែល​អ្នក​រៀន​នៅ​សាលា​រៀន​កម្រិត​ណា​ដែរ?

តើ​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​សមត្ថ​ភាព​គ្រូ​បង្រៀន​របស់​អ្នក​កម្រិត​ណា​ដែរ?