យុវជន​ជួប​វិបត្ត​ការងារ​

11 មីនា 2016

តាម​រយៈ​របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​ សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​ឯក​ភាព និង​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ បាន​បង្ហាញ​ថា​យុវជន​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ជួប​បញ្ហា​នឹង​ឱកាស​ការងារ។ បញ្ហា​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​ដោយសារ​តែ​កត្តា​ជាច្រើន ដូចជា​៖ ប្រាក់​ខែ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ ការងារ​មិន​ត្រូវ​ជំនាញ​ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្ពស់។ ចុះ​អ្នក​វិញ​? តើ​អ្នក​មាន​ជួប​បញ្ហា​នេះ​ដែរ ឬទេ? សូម​ជួយ​ផ្តល់​ចម្លើយ​ក្នុង​ការ​ស្ទង់​មតិ​ខាង​ក្រោម​៖

Cambodian garment factory workers toil at the W&D garment factory, just southeast of Phnom Penh, April 28, 2004. Cambodia's garment industry has grown from 49 factories in 1996 to more than 200 factories today, employing 240,000 people. But as the end approaches for a special deal between the United States and Cambodia linking labor rights to trade quotas the workers are worried for their futures. (AP Photo/Isabelle Lesser)

 

តើ​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក​ក្នុង​មួយខែ​ទទួល​បាន​ប៉ុន្មាន?

តើ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​នោះ​?
តើ​អ្នក​រៀន​ចប់​ជំនាញ​អ្វី​?
តើ​បច្ចុប្បន្ន​ អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​អ្វី?
តើ​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​ការងារ​សព្វ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ដែរ ឬ​ទ?