ការស្រង់ទិន្នន័យ

26 February 2017

បើយោងតាមរបាយការណ៍ គ.ជ.បគឺតួលេខដែលយុវជនបានចុះឈ្មោះគឺ (៣៣.៣២%) នាក់ ស្រីចំនួន (៥២.២២%)នាក់ នៃចំនួនយុវជនសរុប នៃអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោតសរុបនៅឆ្នាំ២០១៦ (អាយុពី១៨-៣០ឆ្នាំ)។

តើលោក-អ្នកនឹងទៅ​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​ឆ្នាំ២០១៧?​