សភាយុវជន​ត្រាប់លើកទី៩ ឆ្នាំ២០១៧

26 កុម្ភៈ 2017

សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព​ និងអភិវឌ្ឍន៌បានរៀបចំកម្មវិធីសភាយុវជនត្រាប់ចំនួន៨លើករួចមកហើយ ។
កម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
- ផ្តល់ការអប់រំដល់យុវជនអំពីដំណើរការប្រជុំសភា ។
- បង្កើតឲ្យមានការពិនិត្យនិងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នានាដោយសភាយុវជនត្រាប់ និងដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងផង​ដែរ​អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះ។
- បង្កើតវប្បធម៌ជជែកដេញដោញនៅក្នុងចំណោមយុវជន។

តើសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក-អ្នកចង់ឲ្យសភាយុវជនត្រាប់ពិភាក្សាដេញដោលទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះ?
MYP-logo-01

តើសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក-អ្នកចង់មានសភាយុវជនត្រាប់ពិភាក្សាដេញដោលដែរឬទេ?