សិទ្ធិ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​ទទួល​ព័ត៌​មាន​ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​

29 កុម្ភៈ 2016


22 អ្នកគាំទ្រ
ការគាំទ្របានបិទ

cambodia-police-freedom-park-oct-2013

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ.ជ.ប និងគណបក្សនយោបាយគួរអនុញ្ញាតិ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​មាន​ការ​បញ្ចេញមតិនានា ទាំងគំនិតស្រប និង​គំនិត​ប្រឆាំង​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​​​ផ្សព្វផ្សាយ និង​មិន​មាន​ការ​គំរាម​កំហែង ការ​បង្ក​អោយ​មាន​លក្ខ​ខណ្ឌ​មិន​ងាយ​ស្រួល​ ចេត​នា​ដើម្បីគ្រប់គ្រង រឺ រិះ​គន់​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក​កាសែត​ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ រឺអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម ដោយ​ផ្អែក​​ត្រឹម​តែ​ទៅ​លើ​ការ​កំណត់​ព្រំដែន​ចាំ​បាច់​ទទួល​ស្គាល់​ជា​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​ស្តី​ពី​សេរី​ភាព​ នៃកា​រ​បញ្ចេញ​មតិ​នោះ​ទេ​ នៅ​ក្នុងការចុះ​ឈ្មោះ ពិ​និត្យ​បញ្ជី​​ឈ្មោះ និង​បោះឆ្នោត។​ ប្រសិន​ជា​អ្នក​យល់​ស្រម​នឹង​សេចត្តី​លើក​ឡើង​អំពី​សិទ្ធិ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នេះ​ សូម​ធ្វើ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រ។