កម្ម​វិធី​តម្រង់​ទិស និង​អនាគត​របស់​សិស្សា​នុសិស្ស​

11 មីនា 2016


36 អ្នកគាំទ្រ
ការគាំទ្របានបិទ

ដើម្បី​ជួយ​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស​ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់​បាក់​ឌុប​ អាច​ជ្រើសរើស​មុខ​ជំនាញ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ពេល​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ ក្រសួង​អប់​រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា បាន​សហការណ៍​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​តម្រង់​ទិស​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​។ ប៉ុន្តែ​តាម​ការ​សង្កេត​កន្លង​មក​ កម្ម​វិធី​នេះ​ ហាក់​ដូចជា​មាន​សកម្ម​ភាព​ផុស​ផុល​តែ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ចំណែក​នៅ​ឯខេត្ត​ផ្សេងៗ​វិញ កម្ម​វិធី​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​អនុវត្ត​បាន​ច្រើន​ណាស់​ណា​ទេ​។ តើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​កម្ម​វិធី​នេះ​មាន​សកម្ម​ភាព​ផុស​ផុល​នៅ​គ្រប់​សាលា​រៀន​ទូ​ទាំង​ខេត្ត​ក្រុង​ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែរ ឬ​ទេ? ប្រសិន​បើ​ចង់​ សូម​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រ​ទាំង​អស់​គ្នា ដើម្បី​កម្ពុជា​មាន​ការ​រី​ក​ចម្រើន​វិជ្ជ​មាន​។

6a0115723dfc13970b01b8d13fdd84970c