វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​អំពី​ការ​បោះឆ្នោត​

25 មេសា 2016


20 អ្នកគាំទ្រ
ការគាំទ្របានបិទ

បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ពិភាក្សា​ក្រុម​តូច នៃ​បណ្តាញ​យុវជន​របស់​អង្គ​ការ​សមាជិក​របស់​ YCUD យើង​បាន​ដឹង​ថា​យុវជន​ចង់​ឱ្យ​មាន​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​អំពី​សារសំខាន់ និង​របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និងការ​​បោះ​ឆ្នោត ដែល​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ និង​គណកម្ម​ការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ ដល់​យុវជន​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ឱ្យ​បាន​គ្រប់​ៗ​គ្នា​​​។ ប្រសិន​ជា​លោក​អ្នក​គាំទ្រ​ឱ្យ​មាន​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ ដល់​យុវជន​​គ្រប់​ៗ​គ្នា​ សូម​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រ​ទាំង​អស់​គ្នា​។ សូម​អរគុណ​!

3