បញ្ហាអាទិភាពរបស់យុវជនដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេ

12 កក្កដា 2016


10 អ្នកគាំទ្រ
ការគាំទ្របានបិទ

យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព និងអភិវឌ្ឍ​កាលពីឆ្នាំ២០១៥ បានរកឃើញថា កង្វល់ដ៌ធំរបស់យុវជន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺ យុវជននិងការងារ យុវជននិងសន្តិសុខសង្គម និងយុវជន និងការអប់រំ

ដូចនេះសូមយុវជនជ្រើសរើសយកតែមួយ ក្នុងចំណោម៣ខាងក្រោម

ក) យុវជន និងការងារ

ខ) យុវជន និងសន្តិសុខសង្គម

គ) យុវជន និងការអប់រំ

5