ឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

15 កក្កដា 2016


10 អ្នកគាំទ្រ
ការគាំទ្របានបិទ

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​នឹង​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត ដើម្បីត្រៀមខ្លូនទៅបោះឆ្នោតនៅ​ថ្ងៃ​ទី០៤ ​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។

តើយុវជនត្រូវ នាំយកឯកសារអ្វីខ្លះ ទៅជាមួយដើម្បីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?

ក) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ​ ឬ​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​។

ខ) ប៉ាស្ព័រ

គ) កាត​សំគាល់​សិស្ស និស្សិត ឬបុគ្គលិក.....

13692486_1575287422765872_4064749178301874184_n